C. Uitvoeringsfase & Instrumentaria (https://zorgbelanggelderland.nl//beleidsmakers/zorgverzekeraars/handreiking-methodiek-patiëntgerichtheid-in-regionale-samenwerking/uitvoeringsfase-instrumentaria/)

Nadat de deelnemers (tw. patiënten ketenzorg c.q.  patiënten en medewerkers ziekenhuiszorg) geworven zijn wordt de patiëntgerichtheid stapsgewijs gemeten.

De te onderscheiden stappen zijn:

Stap 1
Uitvragen middels de digitale vragenlijsten
Voor de ketenzorg is één vragenlijst beschikbaar.
Voor de ziekenhuiszorg zijn er twee vragenlijsten; tw. voor patiënten en voor medewerkers.
De vragenlijst voor medewerkers meet in hoeverre de organisatie zo danig is in gericht dat de medewerkers ook in staat gesteld zijn en voelen om patiëntgericht te werken.

Stap 2
Verdieping van de uitkomsten van de vragenlijsten middels focusgroepen
In de vragenlijst (bijlage 7) is een vraag opgenomen waar patiënten kunnen aangeven of zij willen deelnemen aan deze verdiepende focusgroep. Geïnteresseerden noteren daar hun contactgegevens zodat Zorgbelang contact met hen kan opnemen.
De verdieping vindt plaats op basis van de eerste uitkomsten van de vragenlijsten.
Deze uitkomsten geven aanknopingspunten om op specifieke onderdelen door te vragen.
De focusgroep vindt plaats aan de hand van een gespreksleidraad.
Zorgbelang, als onafhankelijke partij,  stelt de gespreksleidraad op en doet de gespreksleiding. Voordeel hiervan is dat de kans dat deelnemers wenselijke antwoorden in verband met hun verbondenheid met de praktijk c.q. ziekenhuis wordt verkleind.

De uitkomsten van zowel de vragenlijsten als de focusgroepen worden in een rapport vastgelegd.
En wordt beschikbaar gesteld aan alle deelnemende praktijken, ziekenhuizen, projectgroepen, stuurgroep.
De uitkomsten geven een indicatie op welke items verbeterpotentieel lig, waarbij het uitgangspunt is een 8 is niet goed genoeg; er wordt gestreefd naar een 10.

Stap 3
Drie-partijen-bijeenkomst: vaststellen Regio Verbeter-Agenda
Het nieuwe bij de regioregie projecten is dat drie partijen aan tafel zitten; tw. zorgaanbieders – zorgverzekeraar én patiënten. Door nu deze drie partijen bij elkaar te brengen in een bijeenkomst waar de bevindingen van stap 1 en 2 gepresenteerd worden, kan co-creatie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan in de patiëntgerichtheid en de triple aim gedachten.
In de drie-partijen-bijeenkomst worden de uitkomsten plenair gepresenteerd, zodat alle partijen over dezelfde informatie beschikken.
Vervolgens wordt uiteen gegaan in drie groepen; tw. (1) patiënten en patiëntvertegenwoordigers, (2) zorgaanbieders/zorginkoper zorgverzekeraar, (3) stuurgroepleden.
Iedere groep bediscussieert onderling wat hen opvalt in de gepresenteerde uitkomsten én waaraan men zou willen gaan werken.
Deze verbeterpunten van iedere groep worden vervolgens weer plenair aan elkaar gepresenteerd. Waarna gezamenlijk een keuze gemaakt wordt welke geïnventariseerde verbeterpunten de regio wil oppakken.
Op deze manier wordt een Regio Verbeter-Agenda gezamenlijk vastgesteld.

Stap 4
Toolbox
Nadat de Regio Verbeter-Agenda is vast gesteld met de partijen daadwerkelijk aan de slag om de gewenste verbeteringen te realiseren.
Ter ondersteuning hiervoor is een toolbox samengesteld, waaruit de regiopartijen kunnen kiezen  instrument(en) het beste  past bij het realiseren van hun Verbeter-Agenda en bij  hun lokale situatie.
De toolbox is te vinden in bijlage 8.

Stap 5
PDCA-cyclus
Met de regio Verbeter-Agenda én de gekozen instrumenten uit de toolbox stelt iedere projectgroep een verbeterplan op, inclusief een planning. Dit plan wordt voorgelegd aan de regionale stuurgroep ter vaststelling. Indien geaccordeerd gaat de projectgroep concreet aan de slag om haar verbeterplan te realiseren.

Na 1 jaar worden stap 1 (vragenlijsten) herhaald als vervolgmeting. Aan de hand van deze uitkomsten kunnen de drie partijen zien  waar zij staan in het realiseren van hun Verbeter-Agenda.
Dit vormt vervolgens de start van de volgende PDCA-cyclus.

Eigendomschap vragenlijsten en ondersteuning bij data analyse
Beheer
De vragenlijsten, voorbeeldbrieven, handreiking  zijn gezamenlijk ontwikkeld door IQ Healthcare, Huis voor de Zorg, Zorgbelang Gelderland, Nederlandse Patienten Federatie en CZ . Zij zijn tezamen ook eigenaar van deze producten, met als doel hun ervaringen en producten te delen met andere  partijen in het werkveld om patiëntgericht zorg concreet vorm te geven.

Het beheer van deze producten ligt bij Zorgbelang en Huis voor de Zorg. Geïnteresseerden kunnen bij hen informatie opvragen. Marion Reinartz, projectleider Zorgbelang, telnr. 026 384 28 57 of e-mail marionreinartz@zorgbelanggelderland.nl.

Ondersteuning
Voor ondersteuning voor het opzetten en implementeren van patiëntgericht werken kunt u ook terecht bij bovenvermelde contactpersonen.
Voor de data analyse van de vragenlijsten zijn er twee opties mogelijk:

  1. Spinbox van Zorgbelang cq. Huis voor de Zorg.
  2. IQ Healthcare

Voor deze ondersteuning en data analyse zullen aanvullende afspraken met partijen gemaakt moeten worden over de mate van ondersteuning en data analyse en bijbehorende vergoeding.

Ga terug naar B. Voorbereidingsfase      Ga terug naar A. Ontwerpfase