Annemieke Spijker, Vertrouwenspersoon Jeugdzorg en Sociaal domein

13-4-2015 00:00:00

Annemieke Spijker is al meerdere jaren Vertrouwenspersoon Jeugdzorg bij Zorgbelang Gelderland. Sinds kort is haar functie uitgebreid en is ze ook één van de Vertrouwenspersonen Sociaal Domein.

Annemieke, kan je vertellen waarom deze functie in het leven geroepen is?
In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015  staat dat burgers recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning. Deze cliëntondersteuning is in onze ogen onder te verdelen in twee onderdelen.

Enerzijds hebben cliënten recht op informatie, advies en ondersteuning bij bijvoorbeeld het maken van een hulpplan. Deze ondersteuning wordt vaak door MEE geleverd. Daarnaast hebben cliënten, die ontevreden zijn over de zorg die ze krijgen, ook recht op ondersteuning bij het kenbaar maken van deze onvrede. Op dat moment kunnen zij contact zoeken met een Vertrouwenspersoon Sociaal Domein.

Wat kan de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein dan precies betekenen voor burgers?
Dat is heel divers. Stel dat meneer Pietersen het niet eens is met het feit dat hij minder uren huishoudelijke hulp krijgt dan vorig jaar. Dan ga ik met hem in gesprek om voor mezelf, maar ook voor meneer Pietersen, helder te krijgen waar zijn onvrede nou precies vandaan komt. Is dat omdat hij minder uren huishoudelijke hulp krijgt, of vindt hij wellicht dat deze beslissing gebaseerd wordt op onjuiste informatie?
Vervolgens zal ik meneer Pietersen informatie en/of advies geven over dit onderwerp. Ik kan hem uitleggen hoe de nieuwe Wmo in elkaar zit en wat daarin veranderd is rondom huishoudelijke hulp. Ook kan ik hem vertellen welke wegen hij kan bewandelen om zijn onvrede kenbaar te maken aan de gemeente. Misschien heeft meneer Pietersen hier voldoende aan en begrijpt hij nu waarom de gemeente deze beslissing heeft genomen.

Maar mevrouw Yildiz, die het er absoluut niet mee eens is dat haar zoon niet op dezelfde dagbestedingsplek kan blijven, heeft misschien niet voldoende aan mijn informatie en advies. Haar zou ik bijvoorbeeld kunnen ondersteunen bij het schrijven van een bezwaarschrift en ik zou met haar mee kunnen gaan als ze haar onvrede gaat bespreken met de gemeente. Zo zie je dat iedere burger ondersteuning op maat kan krijgen.

Kunnen burgers uit de regio Rivierenland ook gebruik maken van de diensten van de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein van Zorgbelang Gelderland?
Op dit moment nog niet. Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe deze vorm van ondersteuning ingevuld wordt. Verschillende gemeenten in Gelderland hebben dit ingekocht bij Zorgbelang Gelderland, maar dat zijn op dit moment alleen nog gemeenten die buiten de regio Rivierenland vallen.

Burgers uit Rivierenland kunnen wel contact opnemen met ons Adviespunt als zij vragen of klachten over zorg en welzijn hebben. Het Adviespunt geeft alleen telefonisch informatie en advies, terwijl wij als vertrouwenspersonen juist die persoonlijke ondersteuning bieden die vaak zo belangrijk is in situaties van onvrede. Mijn advies aan de burgers in de regio Rivierenland is om in ieder geval eens te informeren bij hun gemeente hoe zij het geregeld hebben.

Annemieke