Participatiewet: rekening houden met diversiteit

Met de invoering van de participatiewet worden gemeenten verantwoordelijk om meer mensen te ondersteunen naar werk. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met een nieuwe, en zeer diverse, doelgroep.  Zoals Wajongers (arbeidsongeschikte jonggehandicapten), mensen die werken in de sociale werkvoorzieningen, mensen die re-integreren na een langdurige ziekte. 
Het is van belang dat er rekening met deze diversiteit gehouden wordt bij het maken en uitvoeren van gemeentelijk beleid.

Wat doet Zorgbelang Gelderland?
De participatiewet gaat kort gezegd om meedoen. Zorgbelang Gelderland zet zich er voor in dat iedereen daadwerkelijk mee kan doen en er geen mensen buiten de boot vallen.
Dit doen we onder meer door:

  • Bevorderen van samenwerking tussen de verschillende medezeggenschapsraden die te maken hebben met de participatiewet, zoals Wmo-raden, Wwb-raden, cliëntenraden AWBZ, ondernemingsraden van sociale werkvoorzieningen en patiëntenverenigingen;
  • Verzamelen van knelpunten en best practices ten aanzien van arbeidsre-integratie en participatie van mensen met arbeidsbeperkingen;
  • Inbreng van ervaringskennis: wat werkt wel en niet als het om het vinden en behouden van werk gaat?

Meer informatie?
Zorgbelang Gelderland is graag bereid om gemeenteraadsleden te informeren over de participatiewet vanuit de perspectieven van de mensen die er mee te maken krijgen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Regio Arnhem en Rijn IJssel: Stef Harweg
Regio Nijmegen en Rivierenland: Joke Stoffelen of Lineke van Hal
Regio Veluwe: Mieke Biemond of Trudy Jansen

Auteur Uitgever Datum 11-03-2014
Download