Feiten

  • Naam: Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Start: 01 januari 2015
  • Voor wie: Burgers met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun brede sociale netwerk
  • Locatie: Nijmegen

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Nancy Wijers Neem contact op

Niet Aangeboren Hersenletsel

Het sociale netwerk aan zet na revalidatie
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een verzamelnaam voor alle hersenletsel na de geboorte (ongeval, ziekte, beroerte) komt naar ruwe schatting bij ongeveer 130.000 Nederlanders voor. Voor veel mensen verandert het leven dan ingrijpend. Versterken van het brede sociale netwerk kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven.

Project
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Gemeente Nijmegen, CWZ, ZZG Zorggroep, Siza, Pluryn, Zozijn en Zorgbelang Gelderland/Utrecht zijn een gezamenlijk project gestart met als doel een manier van werken te ontwikkelen waarmee mensen, getroffen door hersenletsel, en hun brede sociale netwerk, gesteund worden in het oppakken van eigen regie en zelfredzaamheid tijdens de revalidatie en daarna. Burgers en zorgprofessionals gaan hierdoor samen werken aan hernieuwde participatie.

De kracht van dit project ligt in de samenwerking in de gehele keten met een uitgebreid netwerk van instellingen en organisaties en de betrokkenheid van het burgerperspectief.

Handreiking 'Weer meedoen'
De handreiking 'Weer meedoen: de waarde van het sociale netwerk na Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH)' is in november 2017 verschenen. 
Met dit boekje willen we een handreiking bieden aan mensen met NAH en hun directe naasten om hen, samen met hun netwerk, weer op weg te helpen na het NAH. Voor professionals biedt deze handreiking praktische tips over hoe samen te werken met het sociale netwerk van mensen met NAH.

In deze handreiking zijn verhalen toegevoegd van mensen met NAH. Zij geven een inkijk in hun leven en laten zien welke rol hun sociale netwerk heeft gespeeld bij het opnieuw vormgeven van hun leven.
Klik hier om het boekje te bekijken.

Informatiebrochure
De uitkomsten van de interviews die we in 2016 al hebben gehouden, vormen de basis voor de informatiebrochure:

'Hoe het sociale netwerk kan meewerken aan het herstel en behoud van de gezondheid van iemand met Niet-Aangeboren-Hersenletsel'.
Hierin kunt u veel aandachtspunten en tips lezen, zowel voor getroffenen en hun mantelzorgers als voor professionals. 

Inbrengen burgerperspectief
De wetenschappelijke onderbouwing en toetsing vindt plaats door het lectoraat neurorevalidatie van de HAN. Het burgerperspectief wordt ingebracht en getoetst door Zorgbelang Gelderland/Utrecht. Alle ketenpartners staan garant voor het ontwikkelen en toetsen van de werkmethodiek in de praktijk. Het project wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van Achmea zorgverzekeraar, provincie Gelderland en de projectpartners. Het project richt zich in eerste instantie op de regio Nijmegen en wordt vervolgens verder uitgezet.

Stuur door!

Stuur door