Raad van Advies (https://zorgbelanggelderland.nl//over-zorgbelang/raad-van-advies/)

De Raad van Advies adviseert de directeur over het inhoudelijk functioneren van de organisatie. De inbreng en betrokkenheid van de achterban van Zorgbelang Inclusief is van groot belang. 

In de Raad van Advies zijn 14 vrijwilligers actief. Zij vertegenwoordigen verschillende doelgroepen (ouderen, cliënten jeugdzorg, verslaafden en dak- en thuislozen, mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking, chronisch zieken, allochtone zorgvragers, mantelzorgers, cliëntenraden AWBZ/Ziekenhuizen en algemeen).

De Raad van Advies heeft als geheel een zittingsduur van twee jaar. Elke twee jaar wisselt de helft van de samenstelling.
De leden kennen elk een benoemingstermijn van vier jaar.

Samenstelling Raad van Advies (doelgroep)

Dhr. G. Aafjes (mensen met een lichamelijke beperking en chronisch zieken)
Mw. W. Baatsen (algemeen)
Dhr. T.W.J. Evers (algemeen)
Dhr. R.W.J. Hiddink (algemeen)
Dhr. M. Jankie (allochtone zorgvragers)
Dhr. J. Jansen (algemeen)
Dhr. J.L. Kooij (cliëntenraden AWBZ/Ziekenhuizen)
Dhr. A. Ladestein (algemeen)
Mw. M. Mannak (mantelzorgers)
Dhr. R. Rikken - voorzitter (mensen met een psychische beperking)
Dhr. H. Walker - vicevoorzitter (mensen met een verstandelijke beperking)

Voor meer informatie of vragen over de Raad van Advies kunt u contact opnemen met Eric Verkaar.